بسته های ایرانسل

500 مگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 500 مگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 3500 تومان

1 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 1 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 5500 تومان

2 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 2 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 9500 تومان

3 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 3 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 13500 تومان

10 گیگابایت + 1 گیگابایت ، 1 ماهه

حجم :10 گیگابایت +1 گیگابایت هدیه (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه (30روزه)

قیمت : 26000 تومان

7 گیگابایت + 700 مگابایت ، 1 ماهه

حجم : 7 گیگابایت + 700 مگابایت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه (30روزه)

قیمت : 22000 تومان

5 گیگابایت + 500 مگابایت ، 1 ماهه

حجم : 5 گیگابایت + 500 مگابایت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه (30روزه)

قیمت : 19000 تومان

4 گیگابایت + 300 مگابایت ، 1 ماهه

حجم : 4 گیگابایت + 300 مگابایت (6صبح تا 12ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه (30روزه)

قیمت : 17500 تومان

8 گیگابایت ، 2 ماهه

حجم : 8 گیگابایت

مدت زمان : 2 ماهه (60روزه)

قیمت : 31000 تومان

10 گیگابایت ، 2 ماهه

حجم : 10 گیگابایت

مدت زمان : 2 ماهه (60روزه)

قیمت : 33000 تومان

15 گیگابایت ، 2 ماهه

حجم : 15 گیگابایت

مدت زمان : 2 ماهه (60روزه)

قیمت : 42000 تومان

20 گیگابایت ، 2 ماهه

حجم : 20 گیگابایت

مدت زمان : 2 ماهه (60روزه)

قیمت : 55000 تومان

9 گیگابایت ، 3 ماهه

حجم : 9 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه (90روزه)

قیمت : 31500 تومان

12 گیگابایت ، 3 ماهه

حجم : 12 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه (90روزه)

قیمت : 35500 تومان

18 گیگابایت ، 3 ماهه

حجم : 18 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه (90روزه)

قیمت : 44500 تومان

24 گیگابایت ، 3 ماهه

حجم : 24 گیگابایت

مدت زمان : 3 ماهه (90روزه)

قیمت : 55000 تومان

10 گیگابایت ، 4 ماهه

حجم : 10 گیگابایت

مدت زمان : 4 ماهه (120روزه)

قیمت : 38000 تومان

15 گیگابایت ، 4 ماهه

حجم : 15 گیگابایت

مدت زمان : 4 ماهه (120روزه)

قیمت : 51000 تومان

25 گیگابایت ، 4 ماهه

حجم : 25 گیگابایت

مدت زمان : 4 ماهه (120روزه)

قیمت : 73000 تومان

36 گیگابایت ، 6 ماهه

حجم : 36 گیگابایت

مدت زمان : 6 ماهه (180روزه)

قیمت : 88500 تومان

48 گیگابایت ، 6 ماهه

حجم : 48 گیگابایت

مدت زمان : 6 ماهه (180روزه)

قیمت : 109000 تومان

48 گیگابایت ، 12 ماهه

حجم : 48 گیگابایت

مدت زمان : 12 ماهه (365روزه)

قیمت : 116000 تومان

48 گیگابایت ، 12 ماهه

حجم : 48 گیگابایت

مدت زمان : 12 ماهه (365روزه)

قیمت : 116000 تومان