بسته های بدون محدودیت زمانی

500 مگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 500 مگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 3500 تومان

1 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 1 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 5500 تومان

2 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 3 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 9500 تومان

3 گیگابایت ، بدون محدودیت زمانی

حجم : 1 گیگابایت

مدت زمان : بدون محدودیت زمانی

قیمت : 13500 تومان

بسته های 1 ماهه

4 گیگابایت + 300 مگابایت ، 1 ماهه

حجم : 4 گیگابایت + 300 مگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)

مدت زمان : 1 ماهه (30روزه)

قیمت : 17500 تومان